Metoda opțiunilor reale este complementară


  • In many generalized option applications, the risk-free discount rate is used.
  • Evaluarea celor mai bune câștiguri pe internet
  •  Как у нас со временем, Джабба? - спросил Фонтейн.
  • Она была похожа на самую обычную старомодную пишущую машинку с медными взаимосвязанными роторами, вращавшимися сложным образом и превращавшими открытый текст в запутанный набор на первый взгляд бессмысленных групп знаков.

Bălcescu nrSector 1, Bucureşti Tel. Teoria şi practica şcolară actuală nu pot ignora problematica metodelor alternative de evaluare. Este, de asemenea, o temă de mare viitor. Anticipăm faptul că în câţiva ani şi învăţământul românesc va adopta, pe anumite paliere, folosirea altor sisteme de învăţământ alternative şi chiar a altor alternative educaţionale, metode alternative de evaluare, cel puţin acolo trucuri de opțiune nu va fi nevoie de ierarhizări, clasificări ale elevilor.

Account Options

În demersul realizat de autoare regăsim o serie de elemente pedagogice moderne: evaluarea şcolară realizată prin metode alternative este corelată cu alte câteva teme majore ale educaţiei şi practicii şcolare, în consens cu evoluţiile etapei. Este vorba de pedagogia competenţelor, pedagogia interactivă, ideile socioconstructiviste.

De asemenea, putem aprecia că este metoda opțiunilor reale este complementară lucrare bine documentată, beneficiind de o bogată literatură de specialitate, de ultimă actualitate, care îi oferă posibilitatea de a pune la dispoziţie un tablou cuprinzător al preocupărilor, al reuşitelor şi nereuşitelor, al soluţiilor deja acceptate, dar şi al dilemelor sau soluţiilor controversate.

Lucrarea elaborată abordează problematica evaluării educaţionale din perspectiva armonizării metodelor complementare cu cele tradiţionale. Tendinţele actuale de modernizare a metodelor de învăţământ acordă o atenţie continuă îmbunătăţirii practicii educaţionale.

Problematica evaluării şcolare s-a diversificat, înregistrând o mutaţie semnificativă de la achiziţionarea de cunoştinţe la dobândirea de capacităţi şi competenţe, ca finalitate a procesului educaţional. Este şi motivul pentru care profesorii sunt din ce în ce mai preocupaţi pentru găsirea unor metode moderne, complementare celor clasice, care să determine un plus de obiectivitate în valorizarea competenţelor elevilor şi să evalueze cât mai just performanţele acestora.

Autoarea îşi propune obţinerea adeziunii cadrelor didactice la modelul propus, dezvoltarea concepţiei acestora de a moderniza metodele clasice cu cele complementare, în vederea creşterii performanţelor şcolare ale elevilor, eficientizarea realităţii evaluative prin sprijinul acordat elevilor de către profesori în aplicarea metodelor şi tehnicilor de evaluare, precum şi elaborarea unui ghid metodologic. A doua parte a lucrării este reprezentată printr-un studiu de cercetare.

metoda opțiunilor reale este complementară

Această parte se remarcă prin corespondenţa cu exigenţele ştiinţifice şi metodologice propuse, prin precizarea scopului şi a obiectivelor, prezentarea clară a metodologiei, cu descrierea concludentă a fiecărei metode sau instrument metoda opțiunilor reale este complementară, valorificarea noţiunilor şi concluziilor empirice, prin transformarea lor în instrumente ştiinţifice, prezentarea populaţiei vizate.

În ceea ce priveşte prelucrarea şi interpretarea datelor cercetării remarcăm abordarea detaliată, atât a analizei cantitative, cât şi a celei calitative. Observând analiza cantitativă, apreciem prelucrarea rezultatelor cercetării pe baza programelor statistice adecvate IBM-SPSS şi pe baza indicatorilor metoda opțiunilor reale este complementară. Referitor la analiza calitativă, apreciem pozitiv analiza pertinentă, critică, argumentarea şi susţinerea teoretică a rezultatelor, oferind informaţii concludente şi adecvate problematicii metodelor alternative de evaluare.

Navigation menu

Prin cercetarea întreprinsă, autoarea contribuie la aprofundarea cunoaşterii metodelor complementare de evaluare, la clarificarea problemei studiate, la fundamentarea unei noi atitudini ale cadrelor didactice, ale elevilor şi chiar ale părinţilor faţă de această categorie de metode moderne, la reconsiderarea unor practici evaluative în concordanţă cu evoluţia teoriei şi practicii educaţionale. Remarcăm spiritul analitic, demonstrat prin studierea percepţiei şi atitudinii cadrelor didactice şi ale elevilor din învăţământul preuniversitar faţă de metoda evaluativă educaţională.

QChaos2020 - Ana María Rey

Considerăm că lucrarea de faţă satisface cu prisosinţă standardele de exigenţă necesare în aprecierea şi recunoaşterea importanţei unei asemenea lucrări. Locul cercetării Diagrama Gantt a etapelor metoda opțiunilor reale este complementară Metode, instrumente si tehnici de cercetare - repere teoretice Chestionarul Metoda anchetei Focus-grupul Metoda Observaţiei 9 5.

  • Сьюзан была озадачена.
  • Câștigați 1000 de grivne pe oră pe Internet
  •  - Плеснуть чуточку водки.
  •  - Ему не стоило напоминать о поразительной способности Мидж Милкен предчувствовать беду.

Tendinţele actuale privind modernizarea procesului de învăţământ au diversificat problematica evaluării şcolare înregistrând trecerea de la valorizarea şi certificarea achiziţiilor de cunoştinţe la cea a capacităţilor şi deprinderilor dobândite. Elevul, nemaifiind cel care trebuie să cunoască prin intermediul transmiterii conceptelor de către profesor, ci să aibă experienţe directe, să interpreteze propriu, să se întrebe, să formuleze ipoteze, să facă analize critice, să sesizeze esenţele, să caute soluţii alternative, să aplice variat şi individual.

metoda opțiunilor reale este complementară

Această trecere de la ceea ce cunoaşte elevul la ceea ce ştie să facă şi mai ales interesul pentru analiza procesului care a determinat performanţele în învăţare au impus adoptarea unor noi metode de evaluare a competenţelor şcolare ale elevilor, complementare celor clasice, care să determine un plus de obiectivitate în valorizarea competenţelor elevilor şi să evalueze, cât mai just, performanţele acestora.

Competenţele includ în structura lor cunoştinţe, dar se axează mai mult pe aspectele formative, procedurale, astfel evaluarea educaţională fiind mult mai apropiată de ceea ce solicită piaţa muncii. Din activitatea profesională desfăşurată putem concluziona că este necesară o îmbinare a metodelor clasice cu cele modern; nu punem renunţa metoda opțiunilor reale este complementară la metodele tradiţionale şi să le adoptăm pe cele complementare.

metoda opțiunilor reale este complementară

Rolul metodelor complementare este acela de a înlătura rutina în practica evaluativă, reprezentând opţiuni pentru diversificarea metodologiei. De asemenea, metodele complementare de evaluare au un puternic caracter formativ.

Account Options

În acest sens, putem să exemplificăm prim metode ca: portofoliul, 13 14 investigaţia, hărţile conceptuale, dar şi proiectul, care, reprezintă atât instrumente de evaluare, dar şi sarcini de lucru care solicit activarea laturii euristice a învăţării. Spre deosebire de celelalte metode, cele moderne, creează un climat confortabil de învăţare pentru elevi.

metoda opțiunilor reale este complementară

Elevii sunt evaluaţi în situaţii cunoscute de învăţare, sarcinile elaborate sunt contextualizate; desfăşoară activităţi atât de instruire, cât şi de evaluare prin realizarea experimentelor, investigaţiilor, portofoliilor. Pentru ca evaluarea să înregistreze rezultate calitative, este important ca elevii să fie familiarizaţi cu situaţiile de evaluare, să cunoască care sunt criteriile de evaluare, sarcinile evaluative.

Astfel, ei pot reflecta asupra rezultatelor obţinute, pot identifica lacunele în învăţare şi modalităţile pentru a progresa. Nu este o practică corectă de a evalua elevii unii în raport cu alţii, ierarhizându-i sau comparându-i. Este important să se cunoască care este evoluţia în învăţare, care sunt achiziţiile dobândite.

metoda opțiunilor reale este complementară