Neexercitarea opțiunilor


neexercitarea opțiunilor

În principiu, s-ar putea admite aplicarea dispoziţiilor privitoare la întreruperea prescripţiei şi în materia opţiunii succesorale. În fapt însă, problema întreruperii prescripţiei — cu consecinţa începerii curgerii unui nou termen de opţiune posterior întreruperii — nu se pune în această materie.

neexercitarea opțiunilor

Chiar dacă succesibilul a renunţat la moştenire şi vrea să revină asupra renunţării, o poate face — neexercitarea opțiunilor cum vom vedea — în condiţiile prevăzute de lege, numai înăuntrul termenului de opţiune iniţial.

Repunerea în termen.

Stingerea dreptului de opţiune succesorală

Potrivit art. NCC cel care din motive temeinice, nu şi-a exercitat în termen dreptul de opţiune poate cere organului de jurisdicţie competent repunerea în termen şi judecarea cauzei.

Condiţii de validitate şi caracterele juridice ale opţiunii succesorale. Prescripţia dreptului de opţiune succesorală. Acceptarea sau renunţarea la succesiune. Efectele acceptări sau renunţării la succesiune. Obiectul transmisiunii succesorale.

Este neexercitarea opțiunilor deci de cazuri fortuite casusadică împrejurări neîmputabile succesibilului, dar care nu sunt totuşi împiedicări absolute, ca cele reprezentând forţa majoră vis maior. De exemplu, ascunderea cu rea-credinţă a morţii lui de cuius de către comoştenitori; neexercitarea de către mamă a drepturilor şi îndatoririlor părinteşti părăsirea copilului ; îndrumarea greşită dată de notar, urmată de tergiversări din partea organului administraţiei locale.

  • Tendință și linii de inversare
  • Simpla intenţiune, manifestată de vânzător în termenul prevăzut prin contract, de a răscumpăra, nu este suficientă pentru exerciţiul pactului de răscumpărare, fără oferte reale şi fără posibilitate pentru cumpărător de a-şi recăpăta preţul plătit Cas.
  • JURIDICE » Ioan Popa: Dreptul de opțiune succesorală
  • Cât câștigă acasă un stăpân stăpânitor

Considerăm că şi boala succesibilului, dacă este gravă şi de durată, poate neexercitarea opțiunilor motiv temeinic de repunere în termen iar nu forţa majoră, neexercitarea opțiunilor se consideră uneori, pentru că nu este cauză externă. Subliniem că repunerea în termen, care poate produce efecte şi faţă de terţi, este de competenţa exclusivă a instanţei judecătoreşti. Notarii sau organele administraţiei publice nu au competenţa de a repune în termen.

Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

În schimb, potrivit art. În mod asemănător se pune problema, şi în lumina art.

Traducere "exercita opțiunea" în engleză

Cererea de restituire are valoare de acceptare a succesiunii pentru bunurile a căror restituire se solicită în temeiul prezentei legi. În sfârşit, se pune problema ce efecte produce admiterea de către instanţă a cererii de repunere în termen.

Apreciem că instanţa poate acorda un termen rezonabil pentru exercitarea dreptului de opţiune termen care, după părerea noastră, va putea depăşi un an de la data cand au luat sfârşit împrejurările care împiedicau exercitarea dreptului de opţiune, mai ales dacă judecarea cererii de repunere în termen a implicat o perioadă mai lungă.

În schimb, dacă succesibilul în cererea de repunere în termen sau în cursul soluţionării cererii neexercitarea opțiunilor că accept moştenirea ori neexercitarea opțiunilor acţiunii intentate implică voinţa succesibilului de a accepta moştenirea de exemplu, acţiune de partajinstanţa nu va mai acorda un termen pentru neexercitarea opțiunilor dreptului de opţiune succesorală.

neexercitarea opțiunilor

Dar dacă voinţa succesibilului se manifestă în sensul acceptării numai după întocmirea inventarului art. Efectele împlinirii termenului de opţiune succesorală.

Art. 1759 Noul cod civil Exercitarea opţiunii Alte varietăţi de vânzare Contractul de vânzare

Dacă succesibilul nu şi-a exercitat dreptul de opţiune în termenul de un an, în puterea legii se stinge dreptul de a accepta moştenirea şi, o dată cu acest drept, se stinge — cu efect retroactiv — şi titlul său de moştenitor; el devine străin de moştenire. Prin urmare, stingerea dreptului de opţiune atrage stingerea chiar a vocaţiei succesorale.

Ioan Popa: Dreptul de opțiune succesorală În ceea ce privește subiectele acestui drept, printre acestea se numără toți succesibilii defunctului, indiferent dacă au vocație legală sau testamentară și indiferent dacă această vocație este universală, cu titlu universal sau cu titlu particular. Alături de aceștia, dreptul poate fi exercitat și de către succesibilii subsecvenți și de către creditorii personali ai succesibililor.

Neexercitarea dreptului de opţiune în termenul prevăzut de lege nu se confundă însă cu renunţarea la moştenire. De exemplu, succesibilul care a pierdut termenul poate beneficia de repunerea în termen, ceea ce nu se poate admite în cazul renunţătorului. Nici repunerea de drept în termenul de acceptare Legea nr.

neexercitarea opțiunilor

Precizăm de asemenea că stingerea titlului neexercitarea opțiunilor moştenitor, a vocaţiei succesorale, produce efecte absolute erga omnes ; poate fi neexercitarea opțiunilor — ca şi renunţarea la moştenire — de către şi faţă de orice persoană interesată, cum ar fi comoştenitorii legali sau moştenitorii subsecvenţi, legatarii, creditorii sau debitorii succesiunii etc.

Ea poate fi invocată şi în cadrul unor acţiuni reale; de exemplu, posesorul unui imobil succesoral, acţionat în revendicare, poate invoca excepţia neexercitarea opțiunilor neacceptare în termen a moştenirii.