Opțiunea de a cumpăra o participație la sample ltd., certificat de participare - English translation – Linguee


In the light of the debate on that Communication, the CAP should be reformed with effect from 1 January În lumina dezbaterii pe marginea respectivei comunicări, PAC ar trebui reformată cu începere de la 1 ianuarie Ținând seama de amploarea acestei reforme, este necesar ca Regulamentul CE nr. Such rural development policy should also integrate the major policy objectives set out in the Communication from the Commission of 3 March entitled "Europe - A strategy for smart, sustainable and inclusive growth" "the Europe Strategy" and should be coherent with the general objectives for the economic and social cohesion policy, as set out in the TFEU.

In accordance with the principle of proportionality as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este definit la articolul menționat, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivului menționat. In doing so, account should be taken of the diversity of the situations that affect rural areas with different characteristics or different categories of opțiunea de a cumpăra o participație la sample ltd.

beneficiaries and of the cross-cutting objectives of innovation, environment and climate change mitigation and adaptation. Mitigation action should relate both to limiting emissions in agriculture and forestry from key activities such as livestock production, fertilizer use and to preserving carbon sinks and enhancing carbon sequestration with regard to land use, land use change and the forestry sector.

The Union priority for rural development relating to knowledge transfer and innovation in agriculture, forestry and rural areas should apply horizontally in relation to the other Union priorities for rural development. În acest scop, ar trebui să se țină seama de diversitatea situațiilor care afectează zonele rurale cu caracteristici diferite sau diferitele categorii de beneficiari potențiali, precum și de obiectivele transversale legate de inovare, de protecția mediului și de atenuarea schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea.

Acțiunile de atenuare ar trebui să vizeze atât limitarea emisiilor din agricultură și silvicultură, generate de activități-cheie precum producția animalieră și utilizarea îngrășămintelor, cât și conservarea absorbanților de carbon și intensificarea activității de sechestrare a carbonului în ceea ce privește exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultura.

Opțiunea de a cumpăra o participație la sample ltd. Uniunii în materie de dezvoltare rurală privind transferul de cunoștințe și inovarea în agricultură, silvicultură și zonele rurale ar trebui să se aplice orizontal în legătură cu celelalte priorități ale Uniunii în materie de dezvoltare rurală. Member States should therefore assess the applicability and fulfilment of certain ex ante conditionalities.

Each Member State should prepare either a national rural development programme for its entire territory or a set of regional programmes or both a national programme and a set of regional programmes. Each programme should identify a strategy for meeting targets in relation to the Union priorities for rural development and a selection of measures. Programming should comply with Union priorities for rural development, whilst at the same time adapting to national contexts and complementing the other Union policies, in particular the agricultural market policy, the cohesion policy and the common fisheries policy.

Member States which opt for preparing a set of regional programmes should also be able to prepare a national framework, without a separate budgetary allocation, in order to facilitate co-ordination among the regions in addressing nation-wide challenges.

  • RON 1.
  • Teoria opțiunilor opțiunilor reale
  • Indicator binar pentru opțiuni

Prin urmare, statele membre ar trebui să evalueze aplicabilitatea și îndeplinirea anumitor condiționalități ex ante. Fiecare stat membru ar trebui să elaboreze fie un program național de dezvoltare rurală pentru întregul său teritoriu, fie un set de programe regionale sau un program național și un set de programe regionale.

Fiecare program ar trebui să identifice o strategie pentru atingerea obiectivelor în raport cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală, precum și o serie de măsuri. Programarea ar trebui să respecte prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală, adaptându-se în același timp la contextele naționale, și completând celelalte politici ale Uniunii, în special politica în domeniul piețelor agricole, politica de coeziune și politica comună în domeniul pescuitului. Statele membre care optează pentru pregătirea unui set de programe regionale ar trebui să poată elabora, de asemenea, un cadru național, fără o alocare bugetară separată, pentru a facilita coordonarea între regiuni în vederea soluționării problemelor existente pe plan național.

semnale de tranzacționare pe piața bursieră

Thematic sub-programmes should concern, among others, young farmers, small farms, mountain areas, the creation of short supply chains, women in rural areas and climate change mitigation and adaptation and biodiversity.

Thematic sub-programmes should also be used to provide for the possibility to contribute to the restructuring of agricultural sectors which have a strong impact on the development of rural areas. As a means of increasing the efficient intervention of certain thematic sub-programmes Member States should be allowed to provide for higher support rates for certain operations covered by those thematic sub-programmes.

Subprogramele tematice ar trebui să vizeze, printre altele, tinerii fermieri, fermele mici, zonele montane,crearea unor lanțuri scurte de aprovizionare, femeile din zonele rurale, precum și atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea și biodiversitatea.

NASA painstakingly kept life out of Mars sample-return tubes

Subprogramele tematice ar trebui utilizate, face bani pe internet cum să intri asemenea, pentru a oferi posibilitatea de a contribui la restructurarea sectoarelor agricole care au un impact puternic asupra dezvoltării zonelor rurale.

Pentru a spori eficiența intervenției anumitor subprograme tematice, ar trebui ca statele membre să fie autorizate să prevadă rate de sprijin mai ridicate pentru anumite operațiuni care fac obiectul subprogramelor tematice respective. That strategy should be based on the setting of targets.

The links between the needs identified, the targets set and the choice of measures selected to meet them should be established. Rural development programmes should also contain all the information required to assess their conformity with the requirements of this Regulation. Strategia respectivă ar trebui să se bazeze pe stabilirea unor obiective.

Ar trebui determinate legăturile dintre nevoile identificate, obiectivele stabilite și măsurile alese pentru atingerea acestora. Programele de dezvoltare rurală ar trebui să conțină, de asemenea, toate informațiile necesare pentru evaluarea conformității acestora cu cerințele prezentului regulament. In order to facilitate this exercise the areas covered by these indicators should be defined, in line with the Union priorities for rural development.

Given the horizontal application of the Union priority for rural development relating to knowledge transfer in agriculture and forestry, interventions under this priority are to be considered as instrumental to the target indicators defined for the remaining Union priorities. În vederea facilitării acestui exercițiu, ar trebui definite zonele care fac obiectul acestor indicatori, în conformitate cu prioritățile Opțiunea de a cumpăra o participație la sample ltd.

fără muncă, fără bani, fără bani de câștigat materie de dezvoltare rurală. Având în vedere aplicarea orizontală a priorității Uniunii în materie de dezvoltare rurală privind transferul de cunoștințe în agricultură și silvicultură, intervențiile realizate în temeiul acestei priorități ar trebui considerate ca fiind determinante pentru indicatorii-țintă definiți pentru celelalte priorități ale Uniunii.

A simplified procedure should be provided for revisions that do not affect the strategy of the programmes or the respective Union financial contributions. Ar trebui prevăzută o procedură simplificată de revizuire, care să nu afecteze strategia programelor sau contribuțiile financiare corespunzătoare ale Uniunii. Knowledge transfer and information actions should not only take the form of traditional training courses but should also be adapted to the needs of rural actors. Workshops, coaching, demonstration activities, information actions and also short-term farm and forest-exchange schemes and visits should therefore also be supported.

The knowledge and information acquired should enable farmers, forest holders, persons engaged in the food sector and rural SMEs to, in particular, enhance their competitiveness and resource efficiency and improve their environmental performance while at the same time contributing to the sustainability of the rural economy. In order to ensure that knowledge transfer and information opțiunea de a cumpăra o participație la sample ltd.

EUR-Lex - R - EUR-Lex

are effective in delivering these results it should be required that the providers of knowledge transfer services have all the appropriate capabilities. Transferul de cunoștințe și acțiunile de informare nu ar trebui să se facă numai sub forma cursurilor de formare tradiționale, ci ar trebui, de asemenea, să fie adaptate la nevoile actorilor din mediul rural. Prin urmare, ar trebui sprijinite, de asemenea, atelierele de lucru, îndrumarea profesională, activitățile demonstrative, acțiunile de informare, precum și schemele de schimb de exploatații și păduri pe termen scurt și vizitele.

Cunoștințele și informațiile dobândite ar trebui să permită fermierilor, deținătorilor de păduri, persoanelor implicate în sectorul alimentar și IMM-urilor rurale să-și sporească în special competitivitatea și să utilizeze mai eficient resursele, dar și să își îmbunătățească performanțele de mediu, contribuind totodată la durabilitatea economiei rurale.

Atunci când acordă sprijin IMM-urilor, statele membre au posibilitatea de a acorda prioritate IMM-urilor care au legătură cu sectoarele agricol și silvic.

EUR-Lex Access to European Union law

Pentru a se asigura eficacitatea transferului de cunoștințe și a acțiunilor de informare în privința obținerii acestor rezultate, ar trebui să li se impună furnizorilor de servicii de transfer de cunoștințe obligația de a deține toate capacitățile corespunzătoare. Therefore both the setting up of such services and the use of advice by farmers, young farmers, forest holders, other land managers and SMEs should be encouraged. In order to enhance the quality and effectiveness of the advice offered, provision should be made for the minimum qualifications and regular training of advisors.

Where relevant, advice should also cover occupational or safety standards linked to the farm as well as specific advice for farmers setting up for the first time. It should also be possible for advice to cover the setting up by young farmers, the sustainable development of the economic activities of the holding and local processing and marketing issues, linked to the economic, agricultural and environmental performance of the holding or enterprise.

Specific advice may also be provided on climate change mitigation and adaptation, biodiversity, the protection of water, the development of short supply chains, organic farming and health aspects of animal husbandry.

Farm management and farm relief services should help farmers improve and facilitate management of their holding. Prin urmare, ar trebui încurajată atât înființarea acestor servicii, cât și utilizarea serviciilor de consiliere de către fermieri, tinerii fermieri, deținătorii de păduri, alți gestionari de terenuri și IMM-uri.

În vederea ameliorării calității și a eficacității serviciilor de consiliere oferite, ar trebui să se prevadă dispoziții cu privire la calificările minime și la formarea periodică a consultanților.

Așa cum este prevăzut în Regulamentul UE nr. Acolo unde este necesar, consultanța ar trebui să vizeze și standardele ocupaționale sau de siguranță care au legătură cu exploatația agricolă, precum și consiliere specifică acordată fermierilor care se stabilesc pentru prima dată.

De asemenea, ar trebui să fie posibil ca consilierea să acopere stabilirea tinerilor fermieri, dezvoltarea durabilă a activităților economice ale exploatației și aspecte privind prelucrarea și comercializarea pe plan local, legate de performanțele economice, agricole și de mediu ale exploatației sau întreprinderii. Se poate oferi consiliere specifică privind și atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, biodiversitatea, protecția apelor, dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare, agricultura ecologică și aspectele legate de sănătate în zootehnie.

Serviciile de gestionare a exploatației și de înlocuire în cadrul exploatației ar trebui să ajute fermierii să îmbunătățească și să faciliteze gestionarea exploatației lor. Farmers and groups of farmers should therefore be encouraged to participate in those schemes. As it is at the moment of entering into such schemes and in the early years of participation that additional costs and obligations imposed on farmers as a result of their participation are not fully remunerated by the market, support should be provided for new participation and should cover a period of no more than five years.

Opțiunea de a cumpăra o participație la sample ltd. the special characteristics of cotton as a farm product, quality schemes for cotton should also be covered. Support should also be made available for information and promotion activities concerning products covered by the quality and certification schemes receiving support pursuant to this Regulation. Prin urmare, fermierii și grupurile de fermieri ar trebui încurajați să participe la schemele respective.

venituri pasive de afaceri pe internet

Pentru a asigura utilizarea eficientă a resurselor FEADR, sprijinul ar trebui limitat la fermierii activi în înțelesul articolului 9 din Regulamentul UE nr. Deoarece în momentul aderării la aceste scheme și în primii ani de participare, costurile și obligațiile suplimentare impuse fermierilor ca urmare a participării lor nu sunt remunerate integral de către piață, sprijinul ar trebui să fie furnizat noilor participanți și să acopere o perioadă de maximum cinci ani.

Având în vedere caracteristicile speciale ale bumbacului ca produs agricol, ar trebui reglementate și schemele de calitate pentru bumbac.

Ar trebui, de asemenea, să se ofere sprijin pentru activități de informare și promovare a produselor reglementate de schemele de calitate și de certificare care primesc sprijin în temeiul prezentului regulament.

During the programming period a variety of measures covered different areas of intervention. In the interest of simplification, but also of allowing beneficiaries to design and realise integrated projects with increased added value, a single measure should cover most types of physical investments. Member States should direct the support to farms eligible for aid for investments related to supporting farm viability based on the results of the strengths, weaknesses, opportunities and threats "SWOT" analysis as a means of better targeting that aid.

semnale mt4 pentru opțiuni binare

In order to facilitate the setting up by young farmers for the first time an additional period of eligibility for investments to comply with Union standards can be granted. In order to foster the implementation of new Union standards, investments related to compliance with those standards should be eligible for an additional period after they have become mandatory for the agricultural holding.

În perioada de opțiunea de a cumpăra o participație la sample ltd.

certificat de participare - English translation – Linguee

—diferitele domenii de intervenție au făcut obiectul mai multor măsuri. În scopul simplificării, opțiunea de a cumpăra o participație la sample ltd. și pentru a permite opțiunea de a cumpăra opțiunea de a cumpăra o participație la sample ltd.

participație la sample ltd. să conceapă și să realizeze proiecte integrate cu o valoare adăugată mai mare, ar trebui să existe o singură măsură care să acopere majoritatea acestor tipuri de investiții fizice. Pentru a facilita instalarea pentru prima dată a tinerilor fermieri, se poate acorda un termen suplimentar de eligibilitate pentru ca investițiile să se conformeze cu standardele Uniunii.

Pentru a favoriza punerea în aplicare a noilor standarde ale Uniunii, investițiile legate de conformitatea cu aceste standarde ar trebui să fie eligibile pentru o perioadă suplimentară începând din momentul în care acestea au devenit obligatorii pentru exploatația agricolă. In order to help farm viability and competitiveness in the face of such disasters or events, support should be provided to help farmers restore agricultural potential which has been damaged.

Member States should also ensure that no overcompensation of damages occurs as a result of the combination of Union in particular the risk management measure under this Regulationnational and private compensation schemes. Pentru a susține viabilitatea și competitivitatea exploatațiilor confruntate cu asemenea dezastre sau evenimente, ar trebui să se acorde sprijin pentru a ajuta fermierii să refacă potențialului agricol care a fost degradat.

De asemenea, statele membre ar trebui să se asigure că nu are loc o supracompensare a daunelor ca urmare a combinării schemelor de compensare ale Uniunii în special măsura de gestionare a riscurilor din prezentul regulament cu cele naționale și cu cele private.

It is also possible for diversification into non-agricultural activities to address the sustainable management of cynegetic resources. A farm and business development measure should facilitate the initial establishment of young farmers and the structural adjustment of their agricultural holding after the initial setting up.

Furthermore, diversification of farmers into non-agricultural activities and the setting up and development of non-agricultural SMEs in rural areas should be promoted. That measure should also encourage entrepreneurship of women in rural areas. The development of small farms, which are potentially economically viable should also be encouraged. In order to ensure the viability of new economic activities supported under that measure, support should be made conditional on the submission of a business plan.

Support for a business start up should cover only the initial period of the life of such a business and should not become an operating aid. Therefore, where Member States opt to grant aid in instalments, such instalments should be made over a period of no more than five years.

In order to address problems of young farmers related to access to land Member States are also able to offer this support in combination with other forms of support, for example, through the use of financial instruments.

De asemenea, este posibil ca diversificarea către activități neagricole să abordeze gestionarea durabilă a resurselor cinegetice. O măsură de dezvoltare a exploatațiilor agricole și a întreprinderilor ar trebui să faciliteze instalarea inițială a tinerilor fermieri și ajustarea structurală a exploatațiilor lor după instalarea inițială În plus, ar trebui promovate diversificarea către activități neagricole în cadrul exploatațiilor și înființarea și dezvoltarea IMM-urilor neagricole în zonele rurale.

Respectiva măsură ar trebui, de asemenea, să încurajeze antreprenoriatul în rândul femeilor în zonele rurale. Ar trebui încurajată, de asemenea, dezvoltarea fermelor mici care sunt potențial viabile din punct de vedere economic.

Pentru a se asigura viabilitatea noilor activități economice sprijinite în cadrul respectivei măsuri, sprijinul ar trebui condiționat de prezentarea unui plan de afaceri. Sprijinul pentru înființarea unei întreprinderi ar trebui să acopere numai perioada inițială de activitate a întreprinderii și nu ar trebui să devină ajutor pentru funcționare.

Prin urmare, dacă statele membre optează pentru acordarea ajutorului în tranșe, aceste tranșe ar trebui eșalonate pe o perioadă de maximum cinci ani.

Partea A - Generalităţi

În plus, pentru a încuraja restructurarea sectorului agricol, ar trebui să se acorde sprijin sub forma unor plăți anuale sau unice fermierilor eligibili pentru schema pentru micii fermieri prevăzută la titlul V din Regulamentul UE nr.

Pentru a aborda problemele tinerilor fermieri legate de accesul la terenuri, statele membre sunt de asemenea în măsură să ofere acest sprijin combinat cu alte tipuri de sprijin, de exemplu, prin utilizarea de instrumente financiare. Farm and non-agricultural business development should be aimed at employment promotion and the setting up of quality jobs in rural areas, the maintenance of existing jobs, the reduction of seasonality fluctuations in employment, the development of non-agricultural sectors outside agriculture and agricultural and food processing.

At the same time it should foster business integration and local inter-sectoral links. Projects that bring together agriculture and, rural tourism through the promotion of sustainable and responsible tourism in rural areas, and natural and cultural opțiunea de a cumpăra o participație la sample ltd.

should be encouraged as well as renewable energy investments. Dezvoltarea exploatațiilor agricole și a întreprinderilor neagricole ar trebui să aibă drept scop promovarea ocupării forței de muncă și crearea de locuri de muncă de calitate în zonele rurale, menținerea locurilor de muncă existente, reducerea fluctuațiilor sezoniere în sectorul ocupării forței de muncă, dezvoltarea sectoarelor neagricole în afara agriculturii și a sectorului agroalimentar.

În același timp ar trebui promovate integrarea întreprinderilor și legăturile intersectoriale la nivel local. Ar trebui încurajate proiectele care reunesc agricultura și turismul rural prin promovarea turismului durabil și responsabil în zonele rurale, a patrimoniului natural și cultural, precum și investițiile în materie de energie din surse regenerabile.

Support should therefore be granted to operations with that aim, including access to Information and Communication Technologies and the development of fast and ultra-fast broadband.

toate sau nimic opțiuni binare

In line with those objectives, the development of services and infrastructure leading to social inclusion and reversing trends of social and economic decline and depopulation of rural areas should be encouraged.