Opțiunile produc 760 la sută


Aceasta a dus la o deteriorare a echilibrului între cerere şi ofertă, care, la rândul său, are consecinţe considerabile asupra preţurilor şi veniturilor producătorilor.

Mecanismele de piaţă precum distilarea de criză s-au dovedit a fi nerentabile, în măsura în care au încurajat excedentele structurale fără a impune ameliorarea structurilor de concurenţă relevante. Mai mult, unele dintre măsurile de reglementare existente au opțiunile produc 760 la sută în mod nejustificat activităţile producătorilor competitivi. Prin urmare, Regulamentul CE nr. S-a comandat un raport extern de evaluare, care a fost publicat în noiembrie Pentru a oferi părţilor interesate posibilitatea de a-şi exprima opiniile, Comisia a organizat un seminar la 16 februarie În decembrieatât Comitetul Economic şi Social European cât şi Comitetul Regiunilor au adoptat rapoarte privind propunerile de reformă a sectorului vitivinicol prezentate în comunicarea Comisiei.

La 15 februarieParlamentul European a adoptat un raport din proprie iniţiativă asupra acestei comunicări, ale cărui concluzii au fost luate în considerare în prezentul regulament. Organizarea comună unică a pieţelor include dispoziţii orizontale, în special privind comerţul cu ţările terţe, regulile de concurenţă, controalele şi sancţiunile, schimbul de informaţii dintre Comisie şi statele membre. Pentru a facilita integrarea lor ulterioară în organizarea comună unică a pieţelor, dispoziţiile prezentului regulament referitoare la aspectele orizontale menţionate ar trebui aliniate într-o cât mai mare măsură posibilă cu cele ale organizării comune unice a pieţelor.

Deşi este indicat ca aceste măsuri să fie finanţate şi definite de Comunitate, statele membre ar trebui să aibă libertatea de a selecta combinaţia de măsuri adecvată pentru a răspunde necesităţilor din teritoriile lor, ţinând cont de particularităţile regionale, dacă este cazul, şi de a le integra în programele naţionale de sprijin. Este necesar ca statele membre să îşi asume răspunderea pentru punerea în aplicare a acestor programe.

Date fiind efectele structurale pozitive pe care le au asupra sectorului, este necesar să se continue ajutorul acordat pentru activităţile de restructurare şi reconversie. Pentru a încuraja o gestionare responsabilă a situaţiilor de criză, este necesar opțiunile produc 760 la sută instrumente preventive precum asigurarea recoltei, fondurile mutuale şi recoltarea înainte de coacere să fie eligibile pentru a beneficia de sprijin în cadrul programelor de sprijin.

De asemenea, ar trebui ca nerespectarea normelor să atragă după sine o reducere corespunzătoare a plăţilor. Anumite opțiunile produc 760 la sută de struguri de vinificaţie ar trebui excluse. Din motive de flexibilitate, Comisia ar trebui să îşi asume sarcina de a actualiza aceste practici şi de a aproba altele noi, cu excepţia domeniilor sensibile din punct de vedere politic al îmbogăţirii şi al acidifierii, pentru care competenţa de a aduce modificări ar trebui să îi revină în continuare Consiliului.

Este necesar ca adaosul de zaharoză în vin să nu mai fie autorizat. Pentru ca producătorii comunitari să nu întâmpine dificultăţi pe pieţele străine, ar trebui ca aceste standarde să se aplice în egală măsură şi vinurilor comunitare destinate exportului, indiferent de normele mai restrictive aplicabile în Comunitate. Pentru acelaşi motiv, ar trebui să se interzică transformarea în vin sau adăugarea la vin, pe teritoriul Comunităţii, a anumitor tipuri de must de struguri, suc de struguri şi struguri proaspeţi provenind opțiunile produc 760 la sută ţări terţe.

Astfel de vinuri sunt identificate pentru consumatori prin denumiri de origine protejate şi indicaţii geografice opțiunile produc 760 la sută, însă sistemul actual nu este pe deplin elaborat în acest sens.

Pentru a face posibilă existenţa unui cadru mai transparent şi mai elaborat care să stea la baza revendicărilor calitative asociate produselor în cauză, este necesar să se introducă un regim conform căruia cererile de denumire de origine protejată sau de indicaţie geografică binare cu demo să fie examinate în conformitate cu politica comunitară orizontală referitoare la calitatea produselor alimentare, altele decât vinurile şi băuturile spirtoase, definită de Regulamentul CE nr.

BC4. Mecanismul TVA - octavianghergheli.ro Irimie Emil Popa

Pentru a garanta faptul că aceste denumiri îndeplinesc condiţiile opțiunile produc 760 la sută de prezentul regulament, cererile ar trebui examinate de autorităţile naţionale ale statelor membre în cauză, sub rezerva respectării unor dispoziţii comune minime, inclusiv o procedură naţională de opoziţie. Comisia ar trebui să examineze ulterior în amănunt aceste decizii, pentru a garanta faptul că cererile respectă condiţiile prevăzute de prezentul regulament şi uniformitatea acestei practici în toate statele membre.

Pentru a favoriza o concurenţă loială şi opțiunile produc 760 la sută nu induce în eroare rezultatul financiar al unei opțiuni, ar trebui ca această protecţie să aibă o incidenţă asupra produselor şi serviciilor care nu sunt reglementate de prezentul regulament, inclusiv acelea care nu sunt prevăzute în anexa I din tratat.

Cu toate acestea, statele membre în cauză ar trebui să furnizeze Opțiunile produc 760 la sută informaţiile şi actele de bază în temeiul cărora aceste denumiri de origine şi indicaţii geografice au fost recunoscute la nivel naţional, în caz contrar ce se rezervă pentru bitcoin pierzând protecţia de care beneficiază.

Din motive de certitudine juridică, ar trebui ca posibilitatea de a anula denumirile de origine şi indicaţiile geografice existente să fie limitată. Diferenţele dintre dispoziţiile legislative ale statelor membre privind etichetarea produselor vitivinicole pot duce la împiedicarea bunei funcţionări a pieţei interne. Din acest motiv, este adecvat ca normele privind etichetarea să fie adoptate la nivel comunitar.

Utilizarea altor informaţii facultative ar trebui, de asemenea, să fie reglementată în cadrul comunitar. Experienţa a demonstrat că nu este oportună diferenţierea normelor de etichetare în funcţie de categorii de produse vitivinicole. Normele ar trebui să se aplice tuturor diverselor categorii de vin, inclusiv produselor importate. În special, este necesar ca acestea să permită indicarea unui soi de struguri de vinificaţie şi a unui an de recoltă pe toate vinurile fără denumire de origine sau indicaţie geografică, sub rezerva cerinţelor privind veridicitatea informaţiilor indicate pe etichetă şi a verificărilor corespunzătoare.

Utilitatea acestora ar trebui să rezide în sfera de acoperire şi eficacitatea serviciilor pe care le oferă membrilor lor. Acest lucru este valabil şi pentru organizaţiile interprofesionale. Opțiunile produc 760 la sută urmare, statele membre ar trebui să recunoască organizaţiile care îndeplinesc anumite cerinţe definite la nivel comunitar. Cu toate acestea, domeniul de aplicare al acestor decizii ar trebui să excludă anumite practici care pot denatura concurenţa. Acesta ar trebui să includă drepturi de import şi, în principiu, să stabilizeze piaţa comunitară.

CUMMINS Generatoare de la 20 la 2250kVA Open Type Diesel Power

Este necesar ca acest regim de schimburi să se bazeze pe obligaţiile internaţionale ale Comunităţii, în special pe cele care decurg din acordurile încheiate în cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului OMC. În consecinţă, Comisia ar trebui opțiunile produc 760 la sută ia o decizie privind introducerea unor cerinţe în materie de licenţe, ţinând cont de necesitatea de a introduce licenţe de import şi de export pentru gestionarea pieţelor relevante şi, în special, pentru monitorizarea importurilor de produse în cauză.

Cu toate acestea, prezentul regulament ar trebui să prevadă condiţiile generale care guvernează aceste licenţe. Mecanismul pieţei interne şi al drepturilor vamale s-ar putea dovedi inadecvat în circumstanţe excepţionale. În asemenea cazuri, pentru a nu lăsa piaţa comunitară fără apărare împotriva perturbărilor care pot apărea, Comunitatea ar trebui să fie în măsură cum să faci bani mini afaceri ia de îndată toate măsurile necesare.

Aceste măsuri trebuie să respecte angajamentele internaţionale ale Comunităţii. Pentru a putea funcţiona, un astfel de instrument de gestionare a pieţei ar trebui, în general, să fie pus în aplicare fără întârziere. Prin urmare, Comisiei ar trebui să i se încredinţeze competenţele necesare în acest sens.

opțiunile produc 760 la sută bun venit fără bonus de depunere pentru opțiuni binare

De asemenea, acestea ar trebui să fie însoţite de un buletin de analiză. În Comunitate există un număr semnificativ de plantaţii ilegale, ceea ce constituie o sursă de concurenţă neloială şi exacerbează problemele din acest sector. Cu toate acestea, ar trebui ca producătorii în cauză să aibă obligaţia de a le regulariza în schimbul plăţii unei taxe.

În cazul în care suprafeţele în cauză nu sunt regularizate până la 31 decembrieproducătorii ar trebui să aibă obligaţia de a le defrişa pe speze proprii. Nerespectarea obligaţiei de defrişare ar trebui să atragă după sine plata unor penalităţi.

  • Câștigați bitcoins video rapid
  • The Times | Investing in Property by Lion House Media - Issuu
  • Cum ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare.
  • Acest număr sugerează o participare-record în cursa electorală din acest an — și cel mai mare număr de votanți din ultimul secol - comparativ cu cele 5.
  • Generatoarele sunt utilizate pe scară largă în activitatea de proiectare industrială, comercială, de rezervă, sursă de energie primară și în exterior și așa mai departe.
  • Пока файл «Цифровой крепости» не подменен модифицированной версией, копия ключа, находившаяся у Танкадо, продолжает представлять собой огромную опасность.
  • Cum să faci bani pe mobil

Prezentarea de către producători a unor contracte de distilare ar trebui să asigure o mai bună monitorizare a acestei norme decât în trecut.

Este necesar ca aceste transferuri să se limiteze la teritoriul statului membru în cauză.

opțiunile produc 760 la sută video ușor de câștigat bani

Aceste competenţe trebuie să cuprindă posibilitatea de cumpărare a drepturilor de plantare, de aprovizionare a rezervelor şi de vânzare a drepturilor de plantare provenite din acestea. În acest scop, este necesar ca statele membre să aibă în continuare posibilitatea de a nu aplica sistemul de rezerve, cu condiţia ca ele să poată dovedi că dispun de un sistem eficient de administrare a drepturilor de plantare.

În caz contrar, acestea ar trebui atribuite sau reatribuite rezervelor. Din aceleaşi motive, este necesar ca drepturile atribuite rezervelor să fie acordate într-un termen rezonabil. Prin urmare, aceste state membre ar trebui excluse de la aplicarea interdicţiei provizorii de noi plantări, însă nu ar trebui nici să aibă acces la schema de defrişare.

Pro România, cea mai abruptă scădere

În cazul în care producătorii consideră că în anumite zone condiţiile nu sunt favorabile unei producţii viabile, este necesar să li se ofere posibilitatea de a-şi reduce costurile şi de a renunţa permanent la producţia viticolă în respectivele zone şi să li se permită fie să desfăşoare alte activităţi pe parcelele în cauză, fie să se retragă complet din producţia agricolă. Prin urmare, contrar celor prevăzute de sistemul actual, producătorii ar trebui să fie în general eligibili pentru a beneficia de schema de defrişare şi să aibă în exclusivitate dreptul de a decide dacă să participe sau nu la această schemă.

opțiunile produc 760 la sută lecții despre câștigarea de bani pe internet

În schimb, ar trebui să li se ofere o primă pe hectar viticol defrişat. De asemenea, ar trebui ca nerespectarea normelor să atragă după sine o reducere proporţională a primei de defrişare. De aceea, este necesar ca dispoziţiile din tratat care reglementează ajutoarele de stat să se aplice produselor care sunt vizate de organizarea comună a pieţelor vitivinicole. Cu toate acestea, dispoziţiile referitoare la prima de defrişare şi anumite măsuri din cadrul programelor de sprijin nu ar trebui să constituie un obstacol în calea acordării ajutoarelor naţionale cu acelaşi scop.

Special! Dormitul cu iubita derutează bărbații

Aceste informaţii ar trebui să se bazeze pe registrul existent al plantaţiilor viticole. Pentru a încuraja statele membre să comunice acest inventar, sprijinul pentru restructurare şi reconversie ar trebui limitat la statele membre care au comunicat inventarul. Statele membre ar trebui, de asemenea, să îi oblige pe comercianţii de struguri destinaţi API Bitcoin de vin să declare cantităţile de produse ale ultimei recolte care au fost comercializate.

Producătorii de must şi de vin şi comercianţii, cu excepţia comercianţilor cu amănuntul, ar trebui să declare stocurile de must şi de vin pe care le deţin. Prin urmare, ar trebui să i se confere Comisiei competenţa de a stabili normele corespunzătoare, inclusiv în ceea ce priveşte recuperarea plăţilor necuvenite şi obligaţiile de raportare ale statelor membre.

Sondaj IMAS: USR-PLUS, aproape de scorul PSD /PNL, pe primul loc în opțiunile de vot

Pentru a evita această eventualitate, este necesar să i se permită Comisiei să adopte măsurile tranzitorii necesare. Prezentul regulament prevede normele specifice aplicabile producţiei şi comercializării următoarelor produse: Cod NC Descriere 10 90 Struguri proaspeţi, alţii decât strugurii de masă 61 69 Suc de struguri inclusiv must de struguri 30 92 30 94 30 96 30 98 Alte musturi de struguri, altele decât cele fermentate sau cu fermentaţia oprită altfel decât prin adaosul de alcool Vinuri din struguri proaspeţi, inclusiv vinurile îmbogăţite cu alcool; musturi de struguri, altele decât cele de la poziţiacu excepţia celorlalte musturi de struguri de la subpoziţiile 30 92, 30 94, 30 96 şi 30 98 00 10 Pichet 00 11 Oţetul de vin 00 19 00 11 Drojdii de vin 00 19 90 11 Tescovină de struguri 90 19 2.

În ceea ce priveşte produsele menţionate la alineatul 1prezentul regulament prevede: a măsuri de sprijin; c norme privind comerţul cu ţările terţe; d norme care reglementează potenţialul de producţie. Articolul 2 Definiţii În sensul prezentului regulament, se aplică definiţiile stabilite în anexa I. Articolul 4 Compatibilitate şi coerenţă 1.

Programele de sprijin sunt conforme legislaţiei comunitare şi coerente cu activităţile, politicile şi priorităţile Comunităţii. Statele membre sunt responsabile de programele de sprijin şi se asigură că acestea sunt elaborate şi puse în aplicare în mod obiectiv, ţinând cont de situaţia economică a producătorilor vizaţi şi de necesitatea de a evita inegalităţile de tratament nejustificate între producători. Nu se acordă sprijin: a pentru proiecte de opțiunile produc 760 la sută şi măsuri destinate să susţină astfel de proiecte; b pentru măsurile care intră sub incidenţa Regulamentului CE nr.

Fiecare stat membru producător menţionat în anexa II îi înaintează Comisiei, pentru prima dată până la 30 aprilieun proiect de program de sprijin pe cinci ani care cuprinde măsuri conforme cu dispoziţiile prezentului capitol. Măsurile de sprijin se elaborează la nivelul geografic pe care statul membru îl consideră cel mai adecvat. Înainte de a fi înaintat Comisiei, programul de sprijin face obiectul unei consultări cu autorităţile şi organizaţiile competente la nivelul teritorial corespunzător.

Fiecare stat membru depune un singur proiect de program, care opțiunile produc 760 la sută lua în calcul particularităţi regionale.

Cum ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare. Diferențe uriașe între partide

Programele de sprijin devin aplicabile la trei luni după ce au fost înaintate Comisiei. Cu toate acestea, în cazul în care programul depus nu respectă condiţiile prevăzute în prezentul capitol, Comisia informează statul membru în consecinţă.

În acest caz, statul membru înaintează Comisiei un program revizuit. Programul revizuit devine aplicabil la două luni de la data notificării, cu excepţia cazului în care persistă o incompatibilitate, caz în care se aplică prezentul paragraf.

Alineatul 2 se aplică mutatis mutandis modificărilor privind programele de sprijin prezentate de statele membre. Articolul 7 Măsuri eligibile Programele de sprijin conţin măsuri de promovare pe pieţele din ţările terţe, în conformitate cu articolul 9. Acestea conţin, de asemenea, cel puţin una dintre măsurile următoare: a restructurarea şi reconversia podgoriilor; b recoltarea înainte de coacere; c fonduri mutuale; Articolul 8 Norme generale aplicabile programelor de sprijin 1.

Special! Falsitatea duce la depresie

Alocarea fondurilor comunitare disponibile, precum şi plafoanele bugetare aplicabile sunt prevăzute în anexa II.

Sprijinul comunitar se acordă doar pentru cheltuielile eligibile suportate după depunerea programelor de sprijin relevante, în conformitate cu articolul 5 alineatul 1. Statele membre nu contribuie la costul măsurilor co finanţate de Comunitate în cadrul programelor de sprijin. Prin derogare de la alineatul 3statele membre pot acorda un ajutor naţional, în conformitate cu normele comunitare relevante privind ajutorul de stat, pentru măsurile menţionate la articolele 9 şi Rata maximă a ajutorului, astfel cum este prevăzută în normele comunitare relevante privind ajutoarele de stat, se aplică co finanţării publice globale, care include fonduri comunitare şi naţionale.

Sprijinul în temeiul prezentului articol se acordă pentru măsuri de informare sau de promovare în ţările terţe a vinurilor comunitare, în vederea îmbunătăţirii competitivităţii acestora în ţările respective.

opțiunile produc 760 la sută erori în opțiunile binare

Măsurile menţionate la alineatul 1 se referă la vinuri cu denumire de origine protejată sau indicaţie geografică protejată sau la vinurile pentru care se indică soiul.

Măsurile menţionate la alineatul 1 pot să cuprindă următoarele: a relaţii publice, măsuri de promovare sau de publicitate, care subliniază în mod special avantajele produselor comunitare, în principal în ceea ce priveşte calitatea, siguranţa alimentară sau respectarea mediului; b participarea la evenimente, târguri sau expoziţii de importanţă internaţională; c campanii de informare, în special privind sistemele comunitare referitoare la denumirile de origine, indicaţiile geografice şi producţia ecologică; d studii ale noilor pieţe, necesare pentru extinderea pieţelor de desfacere; e studii de evaluare a rezultatelor acţiunilor de promovare şi informare.

Statele membre rezervă cel puţin fondurile comunitare prevăzute în anexa II pentru măsura de promovare opțiunile produc 760 la sută pieţele ţărilor terţe. Fondurile rezervate în acest sens nu sunt disponibile pentru alte măsuri.

Articolul 10 Restructurarea şi reconversia podgoriilor 1.

Diferență mare între PNL și PSD

Obiectivul măsurilor referitoare la restructurarea şi reconversia podgoriilor este creşterea competitivităţii producătorilor de vin. Restructurarea şi reconversia podgoriilor sunt sprijinite în conformitate cu prezentul articol doar cu condiţia ca statele membre să depună inventarul potenţialului de producţie, în conformitate cu articolul Sprijinul opțiuni rulează restructurarea şi reconversia podgoriilor poate acoperi una sau mai multe din următoarele activităţi: a reconversia soiurilor, inclusiv prin supraaltoire; b replantarea podgoriilor; c ameliorarea tehnicilor de gestionare a podgoriilor.

Înlocuirea normală a podgoriilor ajunse la finalul ciclului lor natural de viaţă este exclusă de la acordarea sprijinului. Sprijinul pentru restructurarea şi reconversia podgoriilor ia următoarele forme: a acordarea unor despăgubiri producătorilor pentru pierderile de venituri suferite în cadrul punerii în aplicare a măsurii; b o participare la costurile restructurării şi reconversiei.

În regiunile clasificate drept regiuni de convergenţă conform Regulamentului CE nr. Articolul 11 Recoltarea înainte de coacere 1.

Toate drepturile rezervate. Aviatorilor nr. The Romanian real estate market is probably going through one of its best periods.

În sensul prezentului articol, recoltarea înainte de coacere înseamnă distrugerea totală sau înlăturarea ciorchinilor încă neajunşi la maturitate, reducând astfel la zero producţia parcelei relevante.

Sprijinul pentru recoltarea înainte de coacere contribuie la restabilirea echilibrului între cerere şi ofertă pe piaţa vitivinicolă a Comunităţii, pentru a preveni crizele de piaţă.

  1. EUR-Lex - PC - RO

Sprijinul pentru recoltarea înainte de coacere poate fi acordat ca despăgubire sub forma unei plăţi forfetare pe hectar, al cărei cuantum urmează să fie stabilit de statul membru în cauză. Statele membre vizate introduc un sistem bazat pe criterii obiective pentru a se asigura că măsura recoltării înainte de coacere nu duce la o despăgubire a viticultorilor individuali care să depăşească plafoanele menţionate la alineatul 3 al doilea paragraf.

Totalul de 79,9 miliarde de euro este defalcat astfel, potrivit surselor europene consultate de G4Media. Din aceștia, granturi nerambursabile vor fi 16,8 miliarde de euro, iar împrumuturile rambursabile vor fi de 16,7 miliarde euro Mai departe, în ce privește cele 46,3 miliarde euro fonduri nerambursabile din Bugetul multianual, acestea sunt defalcate astfel: 26,8 miliarde de euro pentru Politica de Coeziune 18,7 miliarde euro pentru Politica Agricolă Comună. Din aceștia, Pilonul I plăți directe va primi 12,3 miliarde de euro, Pilonul II dezvoltare rurală va prmi 6,2 miliarde de euro. Pescuitul va primi milioane euro.

Articolul 12 Fonduri mutuale 1. Sprijinul pentru crearea de fonduri mutuale oferă opțiunile produc 760 la sută producătorilor care doresc să se asigure împotriva fluctuaţiilor pieţei. Sprijinul pentru crearea de fonduri mutuale poate fi acordat sub forma unui ajutor temporar şi degresiv destinat să acopere costurile administrative ale unor astfel de fonduri.

Articolul 13 Asigurarea recoltei 1. Sprijinul pentru asigurarea recoltei contribuie la salvgardarea veniturilor producătorilor atunci când acestea sunt afectate de dezastre naturale, fenomene climatice, boli sau infestări cu paraziţi. Sprijinul pentru asigurarea recoltei nu denaturează concurenţa pe piaţa asigurărilor.

Articolul 14 Eco-condiţionalitate Atunci când se constată că un agricultor nu a respectat pe exploataţia sa, în orice moment în decursul a cinci ani de la plata sprijinului pentru reconstrucţie şi reconversie în cadrul programului de sprijin, sau în cursul anului următor plăţii sprijinului pentru recoltarea înainte de coacere în cadrul programului de sprijin, cerinţele de reglementare în materie de gestionare şi bunele condiţii agricole şi de mediu menţionate la articolele din Regulamentul CE nr.

Regulile în ceea ce priveşte reducerea sau recuperarea totală sau parţială a sprijinului de către statul membru în cauză se stabilesc opțiunile produc 760 la sută conformitate cu procedura menţionată la articolul alineatul 2 din Regulamentul CE nr. Cel târziu la 1 martie a fiecărui an, statele membre înaintează Comisiei un raport privind punerea în aplicare, în cursul anului anterior, a măsurilor prevăzute în programele de sprijin.

opțiunile produc 760 la sută cum să câștigi în mod legal bani pe internet

Aceste rapoarte enumeră şi descriu măsurile pentru care s-a acordat asistenţă comunitară în cadrul programelor de sprijin şi oferă detalii, în mod special, privind punerea în aplicare a măsurii de promovare opțiunile produc 760 la sută la articolul 9. La 1 martie şi ulterior la 1 martiecel târziu, statele membre înaintează Comisiei o evaluare a costurilor şi avantajelor programelor de sprijin, precum şi o indicare a modalităţii de creştere opțiunile produc 760 la sută eficienţei acestora.

Până la 31 decembriecel târziu, Comisia înaintează Parlamentului European şi Consiliului un raport privind punerea în aplicare a măsurilor de promovare menţionate la articolul 9.

Articolul 16 Norme de punere în aplicare Normele detaliate de aplicare a prezentului capitol se adoptă în conformitate cu procedura menţionată la articolul alineatul 1. Aceste norme pot cuprinde în special: a formatul prezentării programelor de sprijin; b reguli privind modificările programelor de sprijin după ce acestea au devenit aplicabile; c norme detaliate de punere în aplicare a opțiunile produc 760 la sută prevăzute la articolele ; d condiţiile aplicabile în materie de comunicare şi publicitate privind sprijinul finanţat din fonduri comunitare; e detalii privind raportarea.

Începând cu exerciţiul bugetarsumele fixate la alineatul 2 pe baza cheltuielilor anterioare efectuate în temeiul Regulamentului CE nr. Sumele disponibile pe an calendaristic sunt următoarele: - milioane EUR.